Poznaj naszego Vana Van Away CZYTAJ WIĘCEJ

POLITYKA PRYWATNOŚCI DANYCH OSOBOWYCH
www.vanaway.eu

Obowiązuje od 01.04.2021

 

1 . Tożsamość administratora danych

1. Administratorem Danych Osobowych podawanych w trakcie korzystania z Serwisu prowadzonego pod nazwą www.vanaway.eu jest VANAWAY s.c. NIP: 5252853928 REGON: 388233893, ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa.
2. Dane przetwarzane są zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa; tj. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych, a także ustawą z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2. Stosowane definicje

W niniejszej polityce stosuje się następujące definicje:

1. Serwis – serwis internetowy dostępny pod adresem www.vanaway.eu za pośrednictwem którego Użytkownik może: przeglądać jego zawartość, kontaktować się z Administratorem Danych Osobowych przez formularz kontaktowy, składać rezerwacje, zamówić informacje handlowe i marketingowe (newsletter).
2. Administrator Danych Osobowych – podmiot, który decyduje o celu i środkach przetwarzania danych, w niniejszej polityce rozumie się przez to: VANAWAY s.c. NIP: 5252853928 REGON: 388233893, ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa
3. Użytkownik – osoba fizyczna, której dane dotyczą i która korzysta z usług dostępnych w Serwisie.
4. Dane osobowe – wszelkie informacje, które bez nadmiernego czasu i kosztu mogą doprowadzić do identyfikacji osoby fizycznej, w tym jej dane identyfikacyjne, adresowe i kontaktowe.

3. Cele przetwarzania danych

1. Administrator Danych Osobowych przetwarza dane osobowe w następujących celach: wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, tj.

 • złożenia i realizacji rezerwacji,
 • udokumentowania wykonania usługi, w tym wystawienia rachunku dla osoby fizycznej,
 • udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie poprzez formularz kontaktowy lub za pośrednictwem danych teleadresowych dostępnych na stronie Serwisu,
 • marketingu własnych produktów i usług Administratora Danych Osobowych drogą tradycyjną,
 • wysłania informacji handlowych i marketingowych Administratora Danych Osobowych na adres e-mail podany przez Użytkownika w trakcie zapisu na newsletter, za zgodą osoby, której dane dotyczą,
 • dochodzenia praw i roszczeń przez Administratora Danych Osobowych lub osobę, której dane dotyczą.

2. Podanie danych jest niezbędne dla realizacji rezerwacji, wystawienia dokumentu sprzedaży, dochodzenia roszczeń, a także udzielenia odpowiedzi na pytania.
3. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.
4. Brak podania wymaganych danych uniemożliwia realizację usług, w tym zamówienia i kontaktu.

4 . Sposoby pozyskiwania danych

Dane osobowe Użytkownika gromadzone są bezpośrednio od osób, których dane dotyczą, tj. poprzez:

 • wypełnienie formularza z danymi kontaktowymi podczas składania zapytania przez formularz w Serwisie,
 • wypełnienie formularza zapisu na newsletter,
 • wypełnienie formularza rezerwacji,
 • podanie danych do przygotowania i zawarcia umowy,
 • bezpośredni kontakt z Administratorem Danych Osobowych za pomocą danych teleadresowych dostępnych na stronie lub w formie tradycyjnej w miejscu prowadzenia działalności.

5 . Zakres przetwarzanych danych

Zakres przetwarzanych danych osobowych został ograniczony do minimum niezbędnego do świadczenia usług w zakresie:

 • złożenia zapytania przez formularz kontaktowy lub za pomocą danych teleadresowych dostępnych na stronie: adres e-mail numer telefonu, adres poczty elektronicznej, imię, ewentualne inne dane podane dobrowolnie przez osobę, której dane dotyczą,
 • dokonania zapisu na newsletter: imię, adres e-mail,
 • złożenia rezerwacji: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres,
 • wystawienia rachunku: imię i nazwisko lub nazwa podmiotu, adres siedziby, NIP,

6. Okres przetwarzania danych

Dane osobowe są przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, tj.:

 • przez okres trwania zawartej umowy,
 • przez okres niezbędny do udokumentowania wykonanej umowy lub usługi, w tym wystawienia rachunku lub faktury – dane przechowywane są przez 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku,
 • przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na pytanie zadane przez formularz kontaktowy lub drogą telefoniczną,
 • do czasu odwołania zgody, jeśli przetwarzanie danych opiera się na zgodzie osoby, której dane dotyczą.

7. Odbiorcy danych

1 .Dane osobowe Użytkownika mogą zostać powierzone innym podmiotom w celu wykonania usług na zlecenie Administratora Danych Osobowych, w szczególności podmiotom w zakresie:

 • hostingu strony www,
 • serwisu i utrzymania systemów informatycznych, w których dane są przetwarzane, w tym w celu automatyzacji newslettera, wystawiania rachunków, obsługi rezerwacji, etc.
 • prowadzenia obsługi księgowej,
 • prowadzenia obsługi biurowej.

2. Dane osobowe Użytkownika mogą zostać także udostępnione podmiotom wspierającym Administratora Danych Osobowych, w tym podmiotom realizującym obsługę płatności online.
3. Dane osobowe Użytkownika nie są przekazywane do państw trzecich, ani organizacji międzynarodowych.

8. Prawa osób, których dane dotyczą

1. Osobie, której dane dotyczą przysługuje:

 • prawo dostępu do treści danych i ich sprostowania,
 • prawo do usunięcia danych, o ile nie obowiązują inne przepisy prawa, które zobowiązują Administratora Danych Osobowych do archiwizacji danych przez określony czas,
 • prawo do przenoszenia danych, o ile podstawą przetwarzania danych jest umowa lub zgoda osoby, której dane dotyczą, a przetwarzanie danych odbywa się w sposób automatyczny,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych w celach marketingu bezpośredniego, realizowanego przez Administratora Danych Osobowych w ramach usprawiedliwionego interesu prawnego, a także ograniczenia przetwarzania,
 • prawo do niepodlegania automatycznemu profilowaniu, jeśli Administrator Danych Osobowych podejmowałby decyzje opierające się wyłącznie na automatycznym profilowaniu i niosące ze sobą skutki prawne dla osoby, której dane dotyczą lub podobnie na nią wpływały,
 • prawo do kontroli przetwarzania danych i informacji na temat tego, kto jest administratorem danych, a także uzyskania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych, treści tych danych, źródle danych, a także sposobie udostępniania, w tym o odbiorcach lub kategoriach odbiorców danych,
 • prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeśli podstawą przetwarzania danych była zgoda osoby, której dane dotyczą. Odwołanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na jej podstawie, przed jej cofnięciem,
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), jeśli osoba uzna, że przetwarzanie jej danych jest niezgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

2. W celu realizacji prawa do kontroli danych, dostępu do treści danych, ich poprawiania, a także innych praw, należy skontaktować się z Administratorem Danych Osobowych.

9. Postanowienia końcowe

1. Administrator Danych Osobowych zastrzega możliwość zmiany niniejszej polityki prywatności, szczególnie w sytuacji, gdy będą tego wymagały zastosowane rozwiązania techniczne, zmiany przepisów prawa w zakresie prywatności osób, których dane dotyczą lub inne, istotne zmiany wpływające na treść informacji przekazywanej Użytkownikom.
2. W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższego zapisu, które będą obowiązywały od dnia ich opublikowania na stronie Serwisu.